• Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • Sorag-jogap üçin: 39-46-10; 26.

  • Tehniki soraglar üçin:  39-45-51; 57.

  • Goşmaça soraglar üçin: 39-43-34.

USULY GÖRKEZMELER
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanuny
Format: PDF
TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Format: PDF
Diplomatik we olara deňleşdirilen wekilhanalaryň, halkara guramalarynyň diplomatik ýa-da edara ediş-tehniki işgärleri, olar bilen bile ýaşaýan maşgala agzalaryny hem goşmak bilen, tarapyndan tölenen goşulan baha üçin salgydyň öwezini dolmagyň tertibi
Format: PDF
Fiziki we ýuridik şahslary salgyt töleýjiler hökmünde hasaba goýmak boýunça Gözükdiriji
Format: PDF
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň I bölegi bilen bellenilen resminamalaryň görnüşlerini ulanmak boýunça Usuly görkezmeler 1
Format: PDF
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň II bölegi bilen bellenilen salgyt beýannamalarynyň we beýleki resminamalaryň görnüşlerini ulanmak boýunça Usuly görkezmeler 2
Format: PDF
Patentleri bermegiň we patent tölegini kesgitlemegiň tertibi boýunça Usuly görkezmeler
Format: PDF
Hususy telekeçilere salgyt salmagyň ýeňillikli ulgamy bellenilen işleriň görnüşleriniň we olar boýunça kesgitlenen patent tölegleriniň SANAWY
Format: PDF
Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary-hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň TERTIBI
Format: PDF
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 105-nji maddasyna laýyklykda harytlaryň (önümleriň) gönüden-göni eksport edilmegini amala aşyrýan Türkmenistanyň dahyllylary bolup durýan hususy telekeçilere we ýuridik şahslara, dokma önümleri olary öndürijiler tarapyndan ýerlemek düzgünini ulanmagyň TERTIBI
Format: PDF
Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary – hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almak bilen bagly resminamalaryň görnüşlerini tassyklamak hakynda
Format: PDF